COMPAS ASBESTMANAGEMENT B.V. 

versie: 2020.02
datum: 6-4-2020

INHOUD:

ARTIKEL 1. DEFINITIES
ARTIKEL 2. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 3. OVEREENKOMST EN INHOUD WERKZAAMHEDEN
ARTIKEL 4. GEGEVENSVERSTREKKING, VERZENDING EN GEBRUIK VAN  DOCUMENTEN
ARTIKEL 5. OFFERTES, AANBIEDINGEN
ARTIKEL 6. DERDEN
ARTIKEL 7. KWALITEITSEISEN
ARTIKEL 8. WERKTIJDEN
ARTIKEL 9. WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE
ARTIKEL 10. PRIJZEN
ARTIKEL 11. UITVOERING EN UITVOERINGSTERMIJN
ARTIKEL 12. FACTURERING EN BETALING
ARTIKEL 13. ANNULERING
ARTIKEL 14. VERREKENING
ARTIKEL 15. OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSSTELLING
ARTIKEL 16. OVERMACHT
ARTIKEL 17. RECLAME
ARTIKEL 18. TEKORTKOMING, AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
ARTIKEL 29. VRIJWARING
ARTIKEL 20. GEHEIMHOUDING
ARTIKEL 21. PERSONEEL
ARTIKEL 22. CONVERSIE
ARTIKEL 23. GESCHILLEN
ARTIKEL 24. TOEPASSELIJK RECHT

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Compas Asbestmanagement B.V.: Compas Asbestmanagement B.V. statutair gevestigd te Breukelen en kantoorhoudende te De Meern.

Kamer van Koophandel nummer: 59639881
b. Opdrachtnemer: Compas Asbestmanagement B.V.
c. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met Compas Asbestmanagement B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
d. Werkzaamheden: die werkzaamheden welke Compas Asbestmanagement B.V. volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst voor Opdrachtgever zal verrichten.
e. Deze Voorwaarden: de aanvullende voorwaarden en de voorwaarden volgens
de RVOI 2001.
f. Algemene Voorwaarden: voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Compas Asbestmanagement B.V..
g. RVOI: de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (versie 2001).

ARTIKEL 2. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen, betalingen e.d. in verband met de door Compas Asbestmanagement B.V. te leveren diensten, tenzij anders overeengekomen.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op de RVOI met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en de RVOI deze Algemene Voorwaarden prevaleren.

2.3. Opdrachtgever wordt geacht inhoudelijk bekend te zijn met de RVOI inclusief de eventuele bijlagen. De RVOI is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 29 juni 2001. De RVOI zijn op kantoor ter inzage beschikbaar en kunnen op verzoek per post of per e-mail worden toegezonden.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

2.5. Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 1 maart 2011.

2.6. Compas Asbestmanagement B.V. behoudt zich het recht voor Deze Voorwaarden aan te passen, doch dienen wijzigingen gedurende een contractperiode tussen Compas Asbestmanagement B.V. en Opdrachtgever 30 dagen tevoren door Compas Asbestmanagement B.V. aan Opdrachtgever kenbaar te zijn gemaakt.

2.7. Afwijking van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.8. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.9. Indien de opdracht namens de Opdrachtgever wordt verstrekt door een derde, dan staat die derde er voor in dat de Opdrachtgever van Deze Voorwaarden kennis heeft genomen en deze aanvaardt, bij in gebreke blijven is de derde aan Deze Voorwaarden gebonden als ware hij zelf Opdrachtgever. In dat geval zijn zowel de Opdrachtgever als de derde, jegens het adviesbureau, hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de overeenkomst en Deze Voorwaarden voortvloeiende.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST EN INHOUD WERKZAAMHEDEN

3.1. Voor de levering van de diensten door Compas Asbestmanagement B.V. zal Opdrachtgever een opdrachtbevestiging ontvangen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met deze opdracht zal hij voor uitvoering van de werkzaamheden Compas Asbestmanagement B.V. hiervan schriftelijk in kennis moeten stellen.

3.2. Opdrachtverstrekkingen door Opdrachtgever aan Compas Asbestmanagement B.V. kunnen per e-mail worden gedaan, echter is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Compas Asbestmanagement B.V. een getekend document te retourneren per gewone post naar een door Compas Asbestmanagement B.V.

aangewezen adres, anderzijds wordt de in de overeenkomst genoemde periode van totstandkoming van het eindproduct opgeschort tot 1 dag na ontvangst van de getekende overeenkomst door Compas Asbestmanagement B.V.

3.3. Compas Asbestmanagement B.V. zal haar werkzaamheden goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de Opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap.

3.4. Inspecties aan bouwkundige objecten of opstallen, of delen daarvan, zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden en veilig bereikbare onderdelen met vastlegging van voorhanden zijnde tekortkomingen.

3.5. De inspectie is een moment-opname en gerelateerd aan het bouwjaar en de bouwwijze van het object of opstallen, of delen daarvan,. Opdrachtgever dient Compas Asbestmanagement B.V. voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden alle relevante informatie en beschikbare gegevens ter hand te stellen.

3.6. Ten behoeve van asbestinventarisaties vindt uitsluitend inspectie plaats in de directe omgeving van het kruipluik. Beoordeling van de kruipruimte vindt uitsluitend plaats van de vanuit het luik zichtbare delen. Is er geen kruipluik aanwezig, dan zal de inspectie zich beperken tot de zichtbare vloer.

3.6a. Ten aanzien van aanwezige (elektrotechnische) installaties, leidingen, daken, schoorstenen en kanalen vindt uitsluitend een visuele bouwkundige inspectie plaats, voor zover die delen zonder breek- en/of nadere werkzaamheden te inspecteren zijn op het moment van de inspectie. Er vindt geen installatietechnisch onderzoek plaats. Daken die zich hoger dan 3.00 meter vanaf de begane grond bevinden, worden uitsluitend visueel geïnspecteerd.

De gesteldheid van dakconstructies en daarin toegepaste isolatiematerialen, voor zover niet zichtbaar, maken geen onderdeel uit van de inspectie. Voor inspecties van objecten die zich meer dan 3.00 meter boven de begane grond bevinden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor deugdelijk klim- en klautermateriaal/ hoogwerkers dat voldoet aan de wettelijke eisen, in goede staat verkeert en kan worden toegepast in veilige situaties.

3.7. Rapportages naar aanleiding van bouwkundige inspecties zijn geldend tot 3 jaar na inspectiedatum en ondertekening van de rapportage, behoudens onvoorziene omstandigheden en extreme weersomstandigheden, waardoor de weergegeven staat van het object niet meer overeenstemt met de staat waarin het zich bevond ten tijde van de bouwkundige inspectie.

3.8. Ten aanzien van de bodemgesteldheid, ondergrondse tanks, bouwkundige staat, schimmel, zwam, houtworm, boktor, kadastrale uitmetingen en andere zaken met milieuaspecten, wordt door Compas Asbestmanagement B.V. geen nader onderzoek verricht.

Compas Asbestmanagement B.V. is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van (verborgen) asbest in woningen van voor 1996.

3.9. Indien de opdracht inhoudt dat Compas Asbestmanagement B.V. toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan Compas Asbestmanagement B.V. alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

ARTIKEL 4. GEGEVENSVERSTREKKING, VERZENDING EN GEBRUIK VAN DOCUMENTEN

4.1. Opdrachtgever staat er voor in dat voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden alle relevante informatie en beschikbare gegevens ter hand zijn gesteld en dat de door hem te verstrekken gegevens actueel en juist zijn.

4.2. Kosten ten gevolge van vertraging en het verstrekken van onjuiste of niet actuele gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van Compas Asbestmanagement B.V. komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.3. Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door Compas Asbestmanagement B.V. geschiedt voor risico van Opdrachtgever. Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden.

4.4. De door Compas Asbestmanagement B.V. vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door Opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks)rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4.5. Opdrachtgever vrijwaart Compas Asbestmanagement B.V. voor alle aanspraken van derden, die gebaseerd zijn op die (onderzoeks)rapporten.

4.6. Compas Asbestmanagement B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik door anderen dan Opdrachtgever, noch gebruik voor een ander doel dan uitsluitend  asbestverwijdering.

4.7. Compas Asbestmanagement B.V. is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor door anderen gegeven interpretaties van rapportages.

4.8. Rapporten, adviezen, werkwijzen en andere geestesproducten van Compas Asbestmanagement B.V. blijven ten allen tijde eigendom van Compas Asbestmanagement B.V.. Het is niet toegestaan van enig onderdeel hiervan gebruik te maken buiten het kader van de opdracht die hiervoor was verstrekt, , al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren tenzij Compas Asbestmanagement B.V. hiervoor vooraf formeel toestemming heeft verleend.

4.9. Compas Asbestmanagement B.V. behoudt zich alle auteurs-, intellectuele eigendomsrechten betreffende haar aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten alsmede de bijbehorende stukken, waaronder ontwerpen, tekeningen en/of afbeeldingen, uitdrukkelijk voor, zodat zij onder meer niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt mogen worden zonder schriftelijke toestemming van Compas Asbestmanagement B.V..

ARTIKEL 5. OFFERTES, AANBIEDINGEN

5.1. Door Compas Asbestmanagement B.V. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden tot het moment van herroeping of tot 30 dagen na dagtekening van de offerte.

5.2. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving. Indien tussen het moment van uitbrengen van de offerte en de acceptatie daarvan door Opdrachtgever sprake is van een significante wijziging van terzake geldende wet- en/of regelgeving welke ogenblikkelijk effect heeft op dede uitgebrachte offerte, is de betreffende offerte vervallen en brengt Compas Asbestmanagement B.V. binnen 14 dagen een nieuwe offerte uit onder vermelding van een nieuwe termijn van gestanddoening.

5.3. Hoewel Compas Asbestmanagement B.V. de nodige zorgvuldigheid betracht bij het formuleren van haar aanbiedingen en offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (toekomstige) rechtsbetrekking tussen Compas Asbestmanagement B.V. en Opdrachtgever (kunnen) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden en/of de kosten hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. Compas Asbestmanagement B.V. kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen gegevens.

5.4. Compas Asbestmanagement B.V. is gerechtigd om, indien de opdracht voor het werk niet aan haar wordt gegund, de kosten voor ontwerp-, teken- en bestekwerk welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding of offerte te kunnen verstrekken, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 6. DERDEN

6.1. Compas Asbestmanagement B.V. werkt op verzoek van Opdrachtgever mogelijk samen met derden. Compas Asbestmanagement B.V. is voor het werk verricht door deze derden niet aansprakelijk tenzij en voor zover Compas Asbestmanagement B.V. deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de RVOI. Opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan Compas Asbestmanagement B.V. te verstrekken gegevens.

6.2. Indien Compas Asbestmanagement B.V. in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meerdere bureaus of deskundigen inschakelt, zal Compas Asbestmanagement B.V. voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens Compas Asbestmanagement B.V. aansprakelijk is.

ARTIKEL 7. KWALITEITSEISEN

7.1. Compas Asbestmanagement B.V. heeft ten aanzien van de door haar te verrichten werkzaamheden een inspanningsverplichting.

7.2. Alle door Compas Asbestmanagement B.V. aangegeven maatvoeringen zijn circa-maten. Compas Asbestmanagement B.V. is gerechtigd beperkte afwijkingen door te voeren tot circa 5% van de maatvoering.

ARTIKEL 8. WERKTIJDEN

8.1. Alle genoemde werkzaamheden en prijzen zijn gebaseerd op uitvoering op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 en aaneengesloten perioden van werkzaamheden. Er wordt uitgegaan van 44 werkbare weken per kalenderjaar.

ARTIKEL 9. WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE

9.1. Ten aanzien van werkzaamheden op locatie, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat Compas Asbestmanagement B.V. of haar medewerkers onbelemmerde vrije toegang heeft tot alle door haar te onderzoeken / te inspecteren percelen, bouwkundige opstallen en ruimten. Indien de Opdrachtgever niet de eigenaar is van het perceel, bouwkundige opstal(len) of ruimte(n) dient door de Opdrachtgever of diens gemachtigde de eventueel benodigde toestemmingen of vergunningen te worden aangevraagd. Eventuele schade(n), vertragingen of wachttijden voor Compas Asbestmanagement B.V., ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming of vergunning, is voor rekening van Opdrachtgever.

9.2. Compas Asbestmanagement B.V. is niet aansprakelijk voor schade, ongeacht welke oorzaak, aan eigendommen van Opdrachtgever en/of derden die is ontstaan tijdens of voortvloeiende uit de uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van bij Compas Asbestmanagement B.V. in dienst zijnde personeel of personen voor wie Compas Asbestmanagement B.V. krachtens de wet aansprakelijk is.

9.3. Opdrachtgever vrijwaart Compas Asbestmanagement B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

ARTIKEL 10. PRIJZEN

10.1. Alle door Compas Asbestmanagement B.V. gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen tenzij anders aangegeven en zijn gebaseerd op één gesloten totaalopdracht middels een raamcontract.

10.2. De door Compas Asbestmanagement B.V. gehanteerde tarieven worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld. Als basis voor de lonen wordt de geldende CBS index “Zakelijke Dienstverlening” gehanteerd. Prijsverhogingen voor materialen worden geheel doorberekend.

10.3. Compas Asbestmanagement B.V. is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven in daartoe aanleiding gevende gevallen in redelijkheid tussentijds te wijzigen.

10.4. Tariefsverhogingen worden schriftelijk aan Opdrachtgever meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.

10.5. In afwijking van het bepaalde in 10.3 kan in geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel de tariefwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die van de maatregel.

10.6. Regiewerkzaamheden door Compas Asbestmanagement B.V. worden maandelijks achteraf gefactureerd op basis van het aantal werkelijk gemaakte uren.

ARTIKEL 11. UITVOERING EN UITVOERINGSTERMIJN

11.1. Een overeengekomen uitvoeringstermijn is niet fataal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Opdrachtgever Compas Asbestmanagement B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

11.2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vangt de uitvoeringstermijn van de overeenkomst aan op het moment dat de betaling door Compas Asbestmanagement B.V. is ontvangen.

11.3. Indien de aanvangsdatum van de werkzaamheden van Compas Asbestmanagement B.V. meer dan drie maanden opschuiven na het sluiten van de overeenkomst, wordt dit beschouwd als onderbreking van de opdracht zoals vermeld in artikel 15 van de RVOI 2001. In dat geval worden de werkzaamheden van Compas Asbestmanagement B.V. afgesloten en afgerekend, naar de stand van de werkzaamheden. In afwijking van het bepaalde in artikel 15 van de RVOI 2001 zal bij voortgang van de werkzaamheden van Compas Asbestmanagement B.V. opnieuw worden geoffreerd en dient terzake een nieuwe overeenkomst te worden gesloten.

ARTIKEL 12. FACTURERING EN BETALING

12.1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven in de offerte. Opdrachtgever heeft niet het recht een eventuele tegenvordering van hem met de vordering van Compas Asbestmanagement B.V. te compenseren. Alle betalingen dienen der halve zonder enige aftrek of schuldvergelijk plaats te vinden. Betaling dient te geschieden door middel van storting ten gunste van een door Compas Asbestmanagement B.V. aan te wijzen bankrekening.

12.2. Verrichte werkzaamheden op basis van nacalculatie worden gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte uren en kosten.

12.3. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning, direct in verzuim en wordt over de openstaande vordering een direct opeisbare rente van 2,5% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand telt als een hele maand.

12.4. Indien tijdige betaling door Opdrachtgever achterwege is gebleven is Compas Asbestmanagement B.V. tevens gerechtigd haar vorderingen uit handen te geven en is Opdrachtgever de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is Opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die Compas Asbestmanagement B.V. moet maken om haar vordering(en) te incasseren. Waarvan de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 10% van de hoofdsom met een minimum van Euro 150,00.

12.5. Betalingen van Opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

12.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Compas Asbestmanagement B.V. en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Compas Asbestmanagement B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 13. ANNULERING

13.1. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht door Opdrachtgever, heeft Compas Asbestmanagement B.V. recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een geraamde winstopslag.

13.2. Ingeval van gedeeltelijke of volledige annulering door Opdrachtgever is Opdrachtgever verplicht om aan Compas Asbestmanagement B.V. te vergoeden:

– de honorering naar de stand van de werkzaamheden

– de gemaakte kosten

– de gemaakte toezichtkosten

– de kosten voortvloeiend uit de eventueel door Compas Asbestmanagement B.V. voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.

ARTIKEL 14. VERREKENING

14.1. Compas Asbestmanagement B.V. is gerechtigd van Opdrachtgever ontvangen betalingen, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de openstaande facturen in volgorde van ouderdom.

ARTIKEL 15. OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSSTELLING

15.1. Compas Asbestmanagement B.V. kan, voor zover zij tot een prestatie gehouden is onder enige met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, de nakoming daarvan opschorten of de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, totdat volledige betaling van enig achterstallig bedrag is ontvangen.

15.2. Opdrachtgever verleent aan Compas Asbestmanagement B.V. op eerste verzoek, al dan niet aanvullende, zekerheid tot betaling.

15.3. Al hetgeen Opdrachtgever aan Compas Asbestmanagement B.V. uit hoofde van een gesloten overeenkomst verschuldigd is, wordt ten volle en direct opeisbaar in geval van surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever of aanvraag daartoe, ondercuratelestelling of onder bewindstelling van Opdrachtgever, besluit van Opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de rechtspersoon van Opdrachtgever en meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door Opdrachtgever.

15.4. In de gevallen van (aanvraag tot) surséance van betaling of faillissement is Compas Asbestmanagement B.V. bevoegd alle overeenkomsten met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer deze niet binnen 8 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van Compas Asbestmanagement B.V. passende zekerheid voor al hetgeen Opdrachtgever aan Compas Asbestmanagement B.V. verschuldigd is en nog zal worden, heeft verstrekt, zulks onverminderd het recht van Compas Asbestmanagement B.V. op schadevergoeding.

ARTIKEL 16. OVERMACHT

16.1. Indien Compas Asbestmanagement B.V. door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, heeft zij ofwel het recht de uitvoeringtermijn te verlengen met de duur van de overmacht ofwel het recht de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.

16.2. Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Compas Asbestmanagement B.V. redelijkerwijs onmogelijk is om op normale wijze te leveren. Onder deze omstandigheid vallen in ieder geval maar niet uitsluitend: oorlog, oproer, terreur, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of  storingen in een dienst en/of een product van een leverancier, breuk van machines en/of gereedschappen en overheidsmaatregelen.

ARTIKEL 17. RECLAME

17.1. Tekortkomingen in het geleverde geven alleen dan aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst als Compas Asbestmanagement B.V. er niet in slaagt, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, aan haar leveringsplicht te voldoen. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem/haar kan worden verlangd.

17.2. Door Compas Asbestmanagement B.V. aan Opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer Opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

ARTIKEL 18. TEKORTKOMING, AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

18.1. Compas Asbestmanagement B.V. is in geval van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van werkzaamheden ten opzichte van Opdrachtgever slechts aansprakelijk tot het factuurbedrag dat gemoeid is met de desbetreffende opdracht. Compas Asbestmanagement B.V. is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade waaronder vervolgschade. Evenmin is Compas Asbestmanagement B.V. gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van verlies of vernietiging van data, of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.

18.2. Compas Asbestmanagement B.V. is met betrekking tot de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden slechts aansprakelijk voor de, op enig moment gegeven, adviezen, voor zover die adviezen rechtstreeks afkomstig zijn van door de directie van Compas Asbestmanagement B.V. aan Opdrachtgever aangewezen personeelsleden van Compas Asbestmanagement B.V..

18.3. Ingeval van asbestinventarisaties is Compas Asbestmanagement B.V. nimmer aansprakelijk voor niet geconstateerde asbesttoepassingen die ten tijde van de inspectie niet visueel waarneembaar waren. Belemmerende factoren hierbij kunnen zijn: weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerking en dergelijke. Compas Asbestmanagement B.V. is in dit verband ook nimmer aansprakelijk bij verborgen asbesttoepassingen. Voorts zal niet eerder sprake zijn van tekortschieten dan nadat Compas Asbestmanagement B.V. door Opdrachtgever in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.

18.4. Aansprakelijkheid van Compas Asbestmanagement B.V. is in ieder geval uitgesloten ingeval:

– van verkeerde kostenbegroting en/of prijsopgaven en/ofwaarderingen, aangezien het ramingen betreffen;
– het niet, of niet volkomen, vermelden van bodemverontreiniging of milieuschade;
– van rapportages of adviezen die gebaseerd zijn op onjuiste informatie afkomstig van Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden;
– van een kennelijke verschrijving in adviezen en/of rapportages.

18.5. In de uitvoering van opdrachten ter zake bouwmanagement en bouwbegeleiding is eerst dan sprake van tekortschieten zijdens Compas Asbestmanagement B.V., indien Compas Asbestmanagement B.V. bij de uitvoering van de opdracht niet handelt of heeft gehandeld zoals van een zorgvuldig handelend adviesbureau in gelijke omstandigheden mocht worden verwacht. Voorts zal niet eerder sprake zijn van tekortschieten dan nadat Compas Asbestmanagement B.V. door Opdrachtgever in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.

18.6. De door Compas Asbestmanagement B.V. te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 10.000,-. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel bedraagt bij opdrachten, waarbij de Opdrachtgever consument is en de advieskosten per opdracht lager zijn dan € 1.000,-, de te vergoeden schade maximaal € 1.000,-.

18.7. Elke aansprakelijkheid van Compas Asbestmanagement B.V. t.b.v. sloopbegeleiding en/ of asbestsanering begeleiding vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Voor de geldigheid en aansprakelijkheid van Compas Asbestmanagement B.V. voor asbestinventarisatie rapportages van woningen geldt een maximum van 3 jaar na inspectiedatum. Elke aansprakelijkheid van Compas Asbestmanagement B.V. vervalt door verloop van 3 jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed Compas Asbestmanagement B.V. in gebreke heeft gesteld. Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaren na de schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling.

ARTIKEL 19. VRIJWARING

19.1. Opdrachtgever vrijwaart Compas Asbestmanagement B.V. voor alle schade die wordt veroorzaakt door werkzaamheden verricht door werknemers van Compas Asbestmanagement B.V. op verzoek van Opdrachtgever welke geen deel uitmaken van de tussen Compas Asbestmanagement B.V. en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

19.2. Opdrachtgever vrijwaart Compas Asbestmanagement B.V. voor alle schade die derden lijden of hebben geleden door eventuele onjuistheden in de rapportages en/of adviezen van Compas Asbestmanagement B.V.. De rapportages en adviezen zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever en derden, niet zijnde Opdrachtgever, mogen hieraan geen enkel recht ontlenen.

ARTIKEL 20. GEHEIMHOUDING

20.1. Opdrachtgever en Compas Asbestmanagement B.V. zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 21. PERSONEEL

21.1. Opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en binnen twee jaar na beëindiging ervan, anders dan na toestemming van Compas Asbestmanagement B.V., geen bij Compas Asbestmanagement B.V. in dienst zijnd personeel dat belast is met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

ARTIKEL 22. CONVERSIE

22.1. Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat wettelijk geoorloofd is en wat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

ARTIKEL 23. GESCHILLEN

23.1. Voor geschillen aangaande de levering van diensten zal een onafhankelijke geschillen commissie worden aangewezen.

23.2. In afwijking van artikel 18 van de RVOI geldt dat een eventueel geschil aangaande advieswerkzaamheden dat niet langs minnelijke weg tot oplossing kan worden gebracht, wordt voorgelegd aan de gewone rechter, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.

ARTIKEL 24. TOEPASSELIJK RECHT

24.1. De overeenkomst tussen Compas Asbestmanagement B.V. en Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht

Stuur ons een email
Contact

We zijn nu niet aanwezig. Laat een bericht achter en u hoort binnen 24 uur van ons.

Vul je zoekopdracht in.