Asbestadvies en onderzoek

Bij passend asbestadvies hoort professioneel onderzoek. Wij verzorgen de uitvoering van de onderzoeken met veel zorg zodat u transparant en geverifieerd advies krijgt. Zie hieronder welke adviezen en onderzoeken wij u kunnen leveren.

Asbestadvies

Bij Compas Asbestmanagement wordt u altijd bijgestaan door een adviseur die uw casus met u doorneemt en zich eigen maakt. Ons doel is u van compleet advies te voorzien. Als het gaat om saneringskosten, of het in kaart brengen van risicovolle situaties rekent u op onze ervaren deskundigheid. Voor onze relaties leveren we de hier onderstaande diensten.

Saneringsadviezen

Naast de standaard asbestsaneringen lopen we warm voor de werkelijke uitdagingen. De complexe asbestsanering.

Lees meer

De saneringsadviezen voor asbestverwijdering waarbij rekening gehouden moet worden met verschillende omgevingsfactoren, belangen en veiligheidseisen zijn de werkzaamheden waar onze expertise van grote meerwaarde is voor uw project.

Onze saneringsadviezen bestaan samengevat onder meer uit:

 •  Het verzamelen en bestuderen van plattegronden, overzichtstekeningen, documentatie en asbesthistorie van het pand;
 •  Overleg met de betrokken personen van facilitaire en technische dienst van het gebouw;
 •  Het bepalen van de risico’s aan de hand van bronbenadering voortkomend uit asbestinventarisatierapporten;
 •  Het feitelijk bezoeken van de projectlocatie ter vastlegging van details ten behoeve van verwijdering;
 •  Opstellen van een plan van aanpak;
 •  Het in kaart brengen van de werkzaamheden op overzichtelijke plattegronden.

 

U kunt ervan op aan dat u een vlotte maar bovenal een geslaagde sanering tegemoet gaat.

Contra expertise

U heeft een rapportage en u wilt weten of de adviezen goed zijn. Kloppen de gepresenteerde resultaten wel?

Lees meer

Kunnen zaken niet anders worden opgelost dan hoe het mij werd geadviseerd?

Dit zijn vragen die we namens onze opdrachtgevers gesteld krijgen. We voorzien u van heldere en duidelijke adviezen met betrekking tot resultaten in rapportages van derden. U kunt bouwen en vertrouwen op onze zienswijze en ervaring.

Kostenraming asbest verwijderen

Ten behoeve van de verwijdering van asbest beschikken we over ruim voldoende kennis om gefundeerde kostenberekeningen op te stellen.

Lees meer

De berekeningen zijn gebaseerd op marktconforme beprijzing. Met onze begrotingen krijgt u inzicht in de kosten componenten die binnen uw project van toepassing zijn. De complete berekening is per project gebaseerd op de scope van de werkzaamheden.

Er wordt rekening gehouden met:

 • afbakening
 • bereikbaarheid
 • voorzieningen
 • wet en regelgeving
 • omvang
 • fasering

AANBESTEDING ASBEST VERWIJDEREN

We verzorgen voor diverse opdrachtgevers ook de aanbesteding van de asbestverwijderingswerkzaamheden.

Lees meer

Neem gerust contact op indien we u van informatie kunnen voorzien voor de verwijdering van asbest. Wilt u een regionale partner voor de verwijdering of juist een landelijk opererende partij? Ons netwerk is uitermate geschikt om u van dienst te zijn.

Wij selecteren deze partijen voor u op basis van hun kwaliteit, prijs, service, snelheid en bereikbaarheid.

JURIDISCHE BIJSTAND

Indien u een conflict heeft met een asbestverwijderingsbedrijf, een asbestinventarisatiebureau, een laboratorium of (asbest-)inspectie instelling kunnen wij u bijstaan.

Lees meer

Wij doorlopen de gehele casus met u en bekijken wat uw positie is. We beoordelen alle factoren en bekijken of er volgens de geldende wet- en regelgeving is gehandeld. Neemt u alstublieft contact op als u twijfelt over de gang van zaken rondom uw asbestproblematiek. De adviseurs van Compas Asbestmanagement helpen u van harte verder.

VERGUNNINGSAANVRAGEN SANERING ASBEST

Ten behoeve van het verwijderen van asbest dient te allen tijde bij desbetreffende gemeente aangegeven te worden dat er een sanering van asbest zal gaan plaatsvinden.

Lees meer

Wij beschikken over de juiste kanalen om u hierin verder te helpen. Daar waar het kan, ontzorgen we onze relaties bij het verwijderen van asbest.

De meldingen aan de Gemeente worden vergezeld met alle bijbehorende informatie en de sanering kan van start gaan. Onder begeleiding van Compas Asbestmanagement weet u zeker dat de sanering in de juiste banen geleid wordt.

Asbestonderzoek

Rondom asbest zijn er diverse onderzoeken waarmee we u van dienst kunnen zijn met elk zijn eigen doel. Compas Asbestmanagement is gecertificeerd volgens het certificatieschema “Procescertifcaat Asbestinventarisatie”. De onderzoeken die wij voor u uitvoeren zijn:

ASBESTINVENTARISATIES

Een asbestinventarisatie is gericht op het opsporen van asbest. Middels licht en/of zwaar destructieve handelingen worden asbestverdachte materialen opgespoord en bemonsterd.

Lees meer

De bemonsterde materialen worden bij een daarvoor geaccreditteerd laboratorium ter analyse aangeboden.

Tijdens deze onderzoeken worden risicovolle situaties eveneens vastgelegd. Hoe er dan dient te worden gehandeld, verschilt per situatie. Onze Deskundige Inventariseerders Asbest (gecertificeerde DIA’s) onderbouwen hun adviezen zodat u weet waar u aan toe bent.

TERUGSCHALING ONDERZOEKEN

Onderzoek naar terugschaling van reeds vastgestelde risicoclassificering volgens de SCi-548. Met een asbestinventarisatie wordt de asbesttoepassing ten behoeve van verwijdering ingedeeld in een risicoklasse met behulp van SMART .

Lees meer

Risicoklasse 1 is het lichtste regime, waarbij lichte bescherming van toepassing is bij verwijdering van asbest.

Bij risicoklasse 2 worden de regels voor verwijderen aangescherpt. Het dragen van volledige adembescherming en beschermende kleding is verplicht. Werkzaamheden in ruimten dienen in een afgeschermde zone plaats te vinden. Een zo genaamde “containment”.

Risicoklasse 2A is vrijwel hetzelfde als risicoklasse 2 met als grootste verschil dat in Amfibool asbest is toegepast in het materiaal.

Bij een terugschalingsonderzoek wordt bekeken of bij verwijdering de risicoklasse van 2A naar 2 of naar risicoklasse 1 kan worden teruggeschaald.

RISICO BEOORDELINGEN

Met een risicobeoordeling wordt van asbesttoepassingen beoordeeld of en in hoeverre deze een gevaar vormen.

Lees meer

Hierdoor wordt per toepassing de noodzaak tot verwijdering in kaart gebracht. Daarnaast weet u ook of ruimten wel of beter niet betreden kunnen worden. Onze ervaren adviseurs staan u graag bij.

STOF- EN MATERIAALONDERZOEK dmv MICROSCOPIE

Met gebruik van een lichtmicroscopie worden met verschillende technieken diverse materialen onderzocht op de aanwezigheid van asbest.

Lees meer

Hiervoor wordt de NEN5896 gehanteerd.

Ook worden stof-, veeg-  en kleefmonsters geanalyseerd middels polarisatie microscopie.

Onderzocht wordt of aangeleverde monsters onder meer de asbestiforme morfologische eigenschappen bezit.

Het onderzoek met behulp van lichtmicroscopie heeft als nadeel dat de vergroting van de monsters beperkt is.

Er wordt onderzocht of materialen/stoffen een van de volgende mineralen bevat:

Chrysotiel (CASnr.12001-29-5); Crocidoliet (CASnr. 12001-28-4); Amosiet (CASnr.12172-73-5) Anthophylliet (CASnr. 77536-67-5); Actinoliet (CASnr. 77536-66-4) en Tremoliet (CASnr. 77536-68-6)

LUCHTMETINGEN

Zoals de timmerman zijn hamer heeft en de slager zijn mes, gebruikt Compas Asbestmanagement onder meer luchtbemonsteringsapparatuur.

Lees meer

Met deze kleine compacte instrumenten wordt de lucht bemonsterd bij zowel NEN2991 onderzoeken als bij het vaststellen van de achtergrondconcentratie van asbest in de lucht van ruimten.

De luchtmetingen kunnen zowel met cellulosefilters (ten behoeve van lichtmicroscopie) als met goudbedampte filters (ten behoeve van electronenmicroscopie) uitgevoerd worden. Het is afhankelijk van de situatie en het doel welke strategie en analyse methodiek wordt gekozen.

STOF- EN MATERIAALONDERZOEK dmv ELECTRONEN MICROSCOPIE

Met gebruik van elektronenmicroscopie wordt middels NEN14966 bepaald of materialen asbest bevatten.

Lees meer

Ook worden stof-, veeg-  en kleefmonsters geanalyseerd met gebruik van elektronenmicroscopie.

Het onderzoek met behulp van deze vorm van analyse heeft als nadeel dat deze vrij kostbaar zijn. Daarentegen zijn de analyseresultaten vastgesteld bij een vergroting tot wel 1.000.000 maal waarbij wordt vastgesteld of aangetroffen vezels de moleculaire samenstelling heeft van een van de zes asbestsoorten.

Chrysotiel (CASnr.12001-29-5); Crocidoliet (CASnr. 12001-28-4); Amosiet (CASnr.12172-73-5) Anthophylliet (CASnr. 77536-67-5); Actinoliet (CASnr. 77536-66-4) en Tremoliet (CASnr. 77536-68-6)

NEN2991 ONDERZOEKEN

De NEN 2991 is een norm waarmee risico’s in kaart worden gebracht met een bepaalde methodiek.

Lees meer

De titel is ook “Lucht- risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt”. Deze norm is met name gericht op de potentiële risico’s van asbest in ruimten waar dergelijke onderzoeken plaatsvinden. Compas Asbestmanagement heeft ruimte ervaring met dergelijke onderzoeken. Dergelijke onderzoeken bieden een handvat om beleid/ instructies voor ruimten op te stellen. Compas Asbestmanagement levert ook daarbij haar bijdrage.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een email
Contact

We zijn nu niet aanwezig. Laat een bericht achter en u hoort binnen 24 uur van ons.

Vul je zoekopdracht in.